REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

§ 1

 PODSTAWOWE POJĘCIA

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawcy – to właściciel niniejszego sklepu internetowego.

2. Kupującym – to osoba, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży. Kupującym może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Towarze – to produkt oferowany przez Sprzedawcę w ramach działalności niniejszego sklepu internetowego, oznaczony jako dostępny bądź możliwy do zamówienia.

4. Cenie – to pieniężny wyraz wartości oferowanego towaru, ustalony w polskich złotych i zawierający 23% podatek od towarów i usług. Podane w Sklepie ceny są cenami detalicznymi i nie są powiększone o koszty przesyłki.

5. Zamówieniu – to złożone przez Kupującego oświadczenie woli o zamiarze nabycia towaru oferowanego przez Sprzedawcę. Zamówienie może być złożone drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

6. Reklamacji – to złożone przez klienta oświadczenie woli wyrażające niezadowolenie z nabytego towaru z uwagi na istnienie wady bądź jego nieprzydatność do umówionego przeznaczenia.

7. Rękojmi – to odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu cywilnego.

8. Usłudze elektronicznej – to usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), zgodnie z rozumieniem przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (z późn. zm.).

9. Sklepie – to Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.hurtownia-drogowa.pl

10. Konsumencie – to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z rozumieniem art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 2

INFORMACJE O SPRZEDAWCY

 

1. Sprzedawcą jest przedsiębiorca – Kamil Frontczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FROLED Kamil Frontczak, legitymujący się numerem NIP: 6652664172 oraz numerem REGON: 302464823.

2. Siedzibą sprzedawcy jest miejscowość Kobylniki k. Poznania, a adres Sprzedawcy to: ul. Szamotulska 22, 62-090 Kobylniki.

3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 531858628 lub drogą elektroniczną pod adresem biuro@hurtownia-drogowa.pl.

4. Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3

WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. W celu nabycia towaru oferowanego przez Sprzedawcę należy złożyć zamówienie. Składanie zamówień jest możliwe poprzez formularz na stronie www.hurtownia-drogowa.pl, drogą e-mailową bądź telefoniczną.

2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia dochodzi do przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

4. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jest wystawiony przez Sprzedawcę paragon fiskalny bądź – na życzenie Kupującego – faktura VAT.

5. Złożenie Zamówienia przez Kupującego, które następnie zostaje potwierdzone przez Sprzedawcę wiąże się dla Kupującego z obowiązkiem zapłaty ceny za zamówiony towar. a) Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

b) Cena podana przy towarze w Sklepie nie jest powiększona o koszty przesyłki.

c) Ceny wskazane w Sklepie są cenami detalicznymi, jednak przy zamówieniu większej ilości towarów istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia cen. W tym celu należy przed złożeniem Zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. Zapłaty za zamówiony towar dokonać należy poprzez:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany na stronie Sklepu;

b) płatność poprzez system szybkich płatności;

c) przy odbiorze towaru – wówczas należność pobierana jest przez doręczyciela.

7. Realizacja złożonego Zamówienia jest uzależniona od dostępności towaru. W większości przypadków trwa do 24 h od momentu potwierdzenia Zamówienia, jednak czas ten może się wydłużyć (maksymalnie do 14 dni roboczych) w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie.

8. Wszystkie oferowane w Sklepie towary są nowe i zgodne z opisem umieszczonym na stronie Sklepu.

9. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu Kupujący jest obowiązany do wypełnienia formularza zgodnie ze wskazówkami i podania aktualnych danych osobowych oraz danych do dostawy towaru.

 

§ 4

DOSTAWA TOWARU

 

1. Towar jest dostarczany adres wskazany przez Kupującego.

2. Kupujący może dokonać wyboru sposób dostawy towaru spośród następujących możliwości:

a) dostawa poprzez firmę kurierską DPD

b) dostawa poprzez firmę kurierską PEKAES

c) dostawa osobiście przez pracownika Sklepu.

3. Cena dostawy jest uzależniona od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy

4. Cena dostawy towaru, którego waga przekracza 30 kg lub dostawy towaru poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalany indywidualnie przy złożeniu Zamówienia.

5. Czas dostawy towaru wynosi odpowiednio:

a) dla towarów dostarczanych poprzez firmę kurierską DPD lub PEKAES – zgodnie z Regulaminem firmy kurierskiej;

b) dla towarów dostarczanych osobiście przez pracownika Sklepu – czas dostawy jest ustalany indywidualnie przy złożeniu Zamówienia.

6. Z chwilą wydania towaru Kupującemu przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą ora niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

7. Podczas odbioru Zamówienia należy sprawdzić w obecności kuriera stan paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego zwrotu kosztów przesyłki, która nie została przez Kupującego odebrana.

 

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

 

1. Kupujący ma prawo do:

a) uzyskania rzetelnej i wyczerpującej informacji o towarze;

b) wyboru sposobu dostawy towaru;

c) wyboru metody dokonania płatności za towar;

d) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny;

2. Kupujący ma obowiązek:

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

b) dokonania płatności za zamówiony towar wraz z kosztami przesyłki;

c) w przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrotu towaru w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

§ 6

RĘKOJMIA

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub wadę prawną – na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)  nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)  została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem.

 

 § 7

WARUNKI REKLAMACJI

 

1. Kupujący ma prawo złożyć Reklamację, jeśli zakupiony towar ma wadę lub nie nadaje się do umówionego przeznaczenia.

2. Reklamację można złożyć wyłącznie pisemnie lub z pomocą e-mail. Po złożeniu reklamacji Kupujący jest obowiązany niezwłocznie przesłać towar do Sprzedawcy.

3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.

 

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Kupującego może nastąpić na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

3. Kupujący może odstąpić od umowy za pomocą złożenia stosownego oświadczenia na piśmie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest obowiązany do zwrotu towaru w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedawca zwraca Kupującemu równowartość ceny towaru oraz koszty dostawy towaru – jednak tylko w wysokości odpowiadającej najtańszej metodzie dostawy dostępnej u Sprzedawcy.

6. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta.

 

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Sprzedawca przetwarza wskazane przez Kupującego dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

Polityką prywatności.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach:

a) gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy,

5. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

6. Osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie do wglądu w te dane oraz żądania ich modyfikacji.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Sprzedawcy niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych – zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

 

§ 10

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sprzedawca świadczy następujące usługi elektroniczne:

a) możliwość założenia konta Kupującego;

b) zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną.

3. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

4. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej zaliczyć należy:

a) złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

b) programy szpiegujące  – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;

c) spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

d) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod

godną zaufania osobę lub instytucję;

e) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

5. Uniknięcie zagrożeń wskazanych w ust. 4 jest możliwe dzięki zaopatrzeniu się przez Kupującego w oprogramowanie antywirusowe, które będzie aktualizowane.

6. Aby skorzystać z usług elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę konieczne jest spełnienie następujących wymagań systemowych:

a) dostęp do sieci Internet,

b) posiadanie konta poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w stosunkach prawnych z Kupującymi zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Kupującym będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędu w przedstawieniu treści udostępnionych w Sklepie.